سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ع) 
محقق 
1380/07/03 
1382/07/01 
علمی، پژوهشی 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
معاونت پژوهش 
 
 
علمی اجرائی 
تدریس 
دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات 
مدرس 
1378/07/01 
1379/07/02 
--- 
تدریس 
حوزه علمیه خواهران دفتر تبلیغات 
مدرس 
1385/07/01 
1387/07/01 
--- 
تدریس 
مدرسه عالی تخصصی فقه و اصول مرکز جهانی 
مدرس 
1386/07/01 
 
-----